OBXECTIVOS E RECURSOS


OBXECTIVOS PROGRAMADOS PARA ESTE CURSO:

 1. Concienciar ao alumnado e profesorado sobre o coñecemento do medio ambiente, fomentando actitudes de conservación e respeto cara él. 
 2. Potenciar a participación activa en todos aqueles proxectos que favorezcan a relación co medio natural e social.
 3. Fomentar hábitos saudables sobre hixiene e saúde, así como de consumo responsable.
 4. Dar a coñecer a comunidade educativa todos aquelas experiencias didácticas en educación para a sostenebilidade. 
 5. Potenciar actividades cos nenos de maiores capacidades.
 6. Potenciar  o Traballo cooperativo.
 7. Mellorar a didáctica tendo en conta as intelixencias múltiples.

RECURSOS:


Incluídos todos elos dentro da Axenda 21, mencionamos:
 • Saídas Culturais.
 • Voz Natura.
 •  Ecovoz. 
 • T.I.C. (Blogs).
 • Cursos, charlas, coloquios e observación do medio. 
 • Control numérico do consumo de auga, combustible e enerxía anualmente.
 • Colaboración co entidades e asociacións relacionadas co o estudo e coidado do medio social e natural.
 • Participación nas unidades didácticas que determine o Centro e aquelas que propoña o Departamento.
 • Exposicións: carteis e murais.
 • Medios audiovisuais.
 • Revista do Colexio.
 •  Laboratorio, taller e biblioteca.

Comentarios